ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1 – Toepassingsgebied

1.1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die rechtstreeks of via onze vertegenwoordigers en agenten bij onze vennootschap worden geplaatst.
1.2. Elke bestelling die door onze vennootschap wordt aanvaard, impliceert noodzakelijkerwijs, als essentiële voorwaarde, de on-voorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die een aanvulling vormen op de bijzondere voorwaarden die kunnen worden opgenomen in onze offertes, bestelbonnen en contracten. 1.3. De koper erkent dat onze offertes, bestelbonnen en contract-en, en deze algemene voorwaarden, de integrale tekst vormen van de overeenkomst tussen de partijen en dat ze elk voorstel en/of eender welk ander geschrift vervangen of annuleren.
1.4. Deze algemene voorwaarden hebben de overhand op alle clausules, (algemene en bijzondere) aankoopvoorwaarden, en op elke aanwijzing vermeld op documenten afkomstig van de koper, ongeacht het ogenblik waarop ze naar ons verstuurd worden of onder onze aandacht worden gebracht.
1.5. De voorwaarden van de koper die in strijd zouden zijn met onze eigen algemene voorwaarden, zijn niet bindend voor ons, ten-zij ze in uitdrukkelijke bewoordingen werden aanvaard.

1.6.  Het feit dat we een clausule die in ons voordeel werd opgesteld door deze algemene voorwaarden niet toepassen of het feit dat we er uitzonderlijk mee hebben ingestemd om ervan af te wijken, kan door de koper niet worden geïnterpreteerd als een afstand van onzentwege om er ons later op te beroepen.

1.7. Indien één of meer clausules van deze algemene voorwaarden nietig moeten worden verklaard, blijven de overige bepalingen van toepassing.

 

Art. 2 – Bestellingen

2.1.  De koper is gehouden aan de voorwaarden die worden ge-bruikt in de bestelling die hij ons doorgeeft.

2.2.  Elke bestelling van minder dan 500 € staat ons toe om 25 € administratiekosten aan te rekenen aan de koper. Elke wijziging aan de bestelling die door de koper na de aanvaarding ervan wordt gevraagd kan alleen in aanmerking worden genomen als we ze schriftelijk ontvangen en is voor ons pas bindend vanaf het ogenblik dat ze is aanvaard volgens de voorziene procedure voor de aan-vaarding van bestellingen.

 

Art. 3 – Offertes, aanbevelingen en gebruik

3.1. Al onze offertes zijn drie maanden geldig vanaf hun datum van afgifte, tenzij anders vermeld in de offerte.

3.2. Tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen, worden de even-tuele aanbevelingen die we geven bij de verkoop en/of levering van onze producten hetzij in het algemeen en dus ter info gegeven, hetzij in functie van het meest voorkomende gebruik van de betrokken pro-ducten, hetzij op een speciale manier in het licht van de voorafgaande informatie die de koper ons schriftelijk heeft meegedeeld.

3.3.  In beide gevallen kunnen deze aanbevelingen ons niet aansprakelijk stellen en het is de taak van de koper om uiteindelijk de geschiktheid ervan voor het beoogde gebruik van onze pro-ducten te verifiëren.

3.4. Indien onze producten (met of zonder omvorming) bedoeld zouden zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks te worden geïnte-greerd in specifieke toepassingsgebieden, verbindt de koper zich er-toe om ons hiervan vooraf, volledig en schriftelijk op de hoogte te bren-gen, vóór de formulering van een definitieve offerte van onzentwege).

3.5. Bij gebreke hieraan kan onze vennootschap geenszins aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van onze producten in bijzondere toepassingen. In dit opzicht wordt een laattijdige schriftelijke kennisgeving (meer dan een week na de installatie van het product) beschouwd als een gebrek aan kennisgeving.

3.6. Een schriftelijke kennisgeving die meer dan 8 dagen na de ontdekking van schade/problemen/gebreken, … wordt verstuurd, wordt als laattijdig beschouwd.

3.7. De beschrijvingen en verklaringen over onze producten, zowel over hun functionaliteit, hun gedrag als hun prestaties, gelden al-leen voor het meest voorkomende gebruik van deze producten, in normale gebruiks-, toepassings- en weersomstandigheden.

Art. 4 – Prijzen

4.1.Tenzij anders vermeld, worden onze prijzen altijd exclusief btw vermeld.

4.2. De prijzen en informatie met betrekking tot onze producten in onze catalogi, brochures en prijslijsten worden slechts ter informatie gegeven. Wij behouden ons het recht voor om er wijzigingen in aan te brengen (meer bepaald met betrekking tot de lay-out, de vorm, de grootte, het gewicht, het materiaal enz. van de producten) zonder dat dit aanleiding kan geven tot welke klacht of prijsverlaging dan ook.

Art. 5 – Levering – transport

5.1. De prijzen worden berekend voor een materiaal geleverd af fabriek. Behoudens een bijzondere bepaling die door ons uitdruk-kelijk werd aanvaard, reizen de goederen altijd op risico van de klant vanaf het vertrek uit onze magazijnen, zelfs als de transport-middelen ons toebehoren en zelfs als de levering franco gebeurt. Voor bestellingen van minder dan 500 € worden 25€ transportkos-ten aangerekend aan de koper. De verzending van pakketten per expresse of buiten België en het Groothertogdom Luxemburg zijn ten laste van de klant, net als elke andere operatie inzake vervoer, verzekering, douane, speciale verpakkingen, enz.

5.2. Tenzij schriftelijk anders werd bepaald, worden onze levertijden voor goederen en onze uitvoeringstermijnen voor werken ter info gegeven. Geen enkele bestelling kan eenzijdig geannuleerd worden door de koper vanwege de niet-naleving van de leverings- of uitvoeringstermijn, zonder dat onze vennootschap in gebreke werd gesteld en er schriftelijk en in onderling overleg een nieuwe leveringsdatum werd vastgesteld. Geen enkele vertraging in de levering of uitvoering kan een verzoek om schadevergoeding rechtvaardigen. De overeengekomen termijnen worden bovendien van rechtswege opgeschort door elke gebeurtenis buiten onze wil die tot gevolg heeft dat de levering of uitvoering vertraging oploopt, en dit voor de hele duur van deze gebeurtenis.

5.3. In geval van overmacht of een toevallige gebeurtenis of on-voorziene vertragingen in de leveringen of een gebrekkige levering van onze leveranciers, behouden wij ons de mogelijkheid voor om de uitvoering van onze verplichtingen zonder schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te annuleren of op te schorten. In dit geval zullen we onze klant hier onmiddellijk van op de hoogte brengen. Oorlog, mobilisatie, blokkade, gedeeltelijke of volledige stakingen, uitsluitingen, oproer, epidemieën, machinebreuk, brand, explosie, een onderbreking in de transportmiddelen, een computerprobleem of andere ongevallen die zich zouden voordoen bij ons of bij onze leveranciers en die de productie, het werk of de verzending zoud-en verhinderen of belemmeren, worden gewoonlijk beschouwd als een geval van overmacht.

5.4. Wij behouden ons het recht voor om deelleveringen te doen en te factureren.

5.5. Als de klant de goederen niet afneemt of de verzending ervan weigert na het verstrijken van de leveringstermijn (ongeacht of deze termijn werd overeengekomen bij de bevestiging van de bestelling of later), worden de goederen opgeslagen in onze faciliteiten tot zijner beschikking, op zijn kosten en voor zijn risico. De goederen worden volledig aan hem gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Art. 6 – Garantie

6.1. Onze garantie, vastgesteld op een periode van één (1) jaar vanaf de leveringsdatum, is strikt beperkt tot de goederen en strekt zich niet uit tot de uitrusting waarin de goederen worden geïntegreerd, noch tot de prestaties van deze uitrusting. nze verplichting kan niet tot gevolg hebben dat de herstelling of vervanging van alle goederen of een deel ervan door ons zodra het gebrek ervan door onze zorgen wordt ontdekt. De defecte onderdelen die gratis worden vervangen worden aan ons ter beschikking gesteld en worden opnieuw onze eigendom.

6.2. De garantie is uitgesloten:

– in geval van een gebrek of fout die hetzij voortvloeit uit de materialen geleverd door de klant, hetzij uit een ontwerp dat door hem werd opgelegd,

– in geval van schade of ongeval als gevolg van het transport of uit nalatigheid, gebrek aan installatie, toezicht of onderhoud door de klant of een derde,

– in geval van gebruik, installatie of opslag van de goederen in abnormale omstandigheden of omstandigheden die niet voldoen aan onze voorschriften of de regels van de kunst,

– indien de klant wijzigingen, afstellingen of reparaties aan de goederen heeft gedaan of heeft laten doen zonder onze uitdrukkelijke toestemming,

in geval van schade als gevolg van toevallige gebeurtenissen, overmacht of nalatigheid van de klant of een derde.

6.3. De garantie geldt niet voor de vervanging of reparatie van onderdelen als gevolg van normale slijtage van de goederen.

6.4.  Indien de koper oneigenlijk gebruik maakt van onze producten, de regels van de kunst niet naleeft tijdens de montage, onze eventuele aanbevelingen en eventuele technische montage- of gebruiksrichtlijnen niet naleeft, verliest hij het recht op garantie waarin Art. 6 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden voorziet.

 

Art. 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1. Onze vennootschap blijft eigenaar van de producten totdat de desbetreffende factuur volledig betaald is. We kunnen dan ook een recht van inhouding uitoefenen op al onze producten die nog niet geleverd werden (en op alle goederen die de klant eventueel zou hebben overhandigd voor de uitvoering van een werk) tot ze volledig betaald zijn. Tijdens deze periode verbindt de koper zich er ook toe om de producten zodanig te bewaren dat ze kunnen worden geïdentificeerd als de eigendom van onze vennootschap.

7.2. De koper is verplicht om alle maatregelen te nemen die nodig zijn voor de vrijwaring van de goederen die onze eigendom blijven op grond van dit Art..

7.3. De goederen moeten onmiddellijk aan ons worden teruggegeven op kosten en risico’s van de koper, die zich ertoe verbindt om onze vennootschap te informeren over de plaats waar de producten zich bevinden en er zonder beperking onmiddellijke toegang toe te verlenen aan onze medewerkers, zodat ze onze goederen terug in bezit kunnen nemen.

7.4. In geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of inbeslagneming of een andere gerechtelijke maatregel die wordt toegepast op onze onbetaalde producten, zal de koper de curator, deurwaarder of dienstdoende autoriteiten onmiddellijk op de hoogte brengen van het bestaan van deze eigendomsclausule.

7.5. Onze vennootschap blijft tegelijk eigenaar van de opslagracks die bij leveringen in bewaring zouden worden gegeven. De koper verbindt zich ertoe om ze bij de volgende aflevering terug te bezorgen in de staat waarin ze werden geleverd. 7.4. In geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of inbeslagneming of een andere gerechtelijke maatregel die wordt toegepast op onze onbetaalde producten, zal de koper de curator, deurwaarder of dienstdoende autoriteiten onmiddellijk op de hoogte brengen van het bestaan van deze eigendomsclausule.

 

Art. 8 – Klachten

8.1. In alle gevallen moet de klant ons schriftelijk het (de) artikel-nummer(s), het (de) nummer(s) van de leveringsbon meedelen waarop heel ons intern traceerbaarheidsysteem gebaseerd is Zo niet, behouden wij ons het recht voor om elke klacht te weigeren.

8.2. Er mogen geen goederen teruggezonden worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke terugzending gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid en voor rekening van de klant. Als het gaat om een fout vanwege de klant, worden de goederen teruggenomen en gecrediteerd met een korting van 20%; niet-cou-rante goederen die speciaal besteld werden door de klant, aangepaste en op maat gemaakte producten worden niet teruggenomen. Voor op maat gemaakte producten wordt een voorschot van 50% gevraagd.

8.3. De klant is als enige verantwoordelijk voor de montage en de werkingcapaciteit van de producten, zelfs als hij aanbevelingen heeft ontvangen tijdens de ontwikkeling ervan, tenzij we hem een overeenkomstige schriftelijke garantie hebben gegeven.

8.4. Alle klachten in verband met fouten, tekortkomingen, ongeli-jkvormigheden, zichtbare schade of zichtbare gebreken dienen schriftelijk te worden ingediend op de maatschappelijke zetel van onze vennootschap en dit uiterlijk binnen acht werkdagen na de levering. Indien deze termijn niet wordt nageleefd, verliest de ko-per het voordeel van de garantie die werd bepaald in Art. 6. Alle klachten in verband met defecten of verborgen gebreken moeten schriftelijk worden ingediend op de maatschappelijke zetel van onze vennootschap en dit uiterlijk binnen acht dagen na de ont-dekking ervan of volgend op het tijdstip waarop de koper ze re-delijkerwijs had moeten ontdekken. Indien deze termijn niet wordt nageleefd, verliest de ko-per het voordeel van de garantie die werd bepaald in Art. 6. In ieder geval kan er geen enkele klacht in ver-band met defecten of verborgen gebreken worden ingediend nadat de garantieperiode waarin Art. 6 voorziet is verstreken.

8.5.  Indien de klacht wordt ingediend binnen de gestelde termijn en gegrond blijkt te zijn, dan zijn verplichtingen beperkt:

– in geval van fouten of ongelijkvormigheden: tot de vervanging van de goederen die per ongeluk werden geleverd of ongelijkvormig zijn

– in geval van ontbrekende goederen: tot de levering ervan

in geval van schade of defecten die aan ons zijn toe te schrijven: naargelang onze keuze, tot de reparatie of vervanging van de bes-chadigde of defecte goederen in de afwerkingsstaat waarin het contract voorziet, met uitsluiting van elke andere schadevergoed-ing om welke reden dan ook. Onze garantie dekt in geen geval immateriële schade en/of gelijk welk rechtstreeks of onrechtstreeks financieel verlies. De uitvoering van onze verplichtingen zoals ze hierboven worden opgesomd, hangt af van de terugbezorging door de klant van de goederen die per vergissing werden geleverd, die ongelijkvormig, beschadigd of defect zijn. Onze vervanging beperkt zich pro rata de terugzending. In de bovengenoemde gevallen en voorwaarden komen we alleen tussen voor kosten die de klant ge-maakt heeft na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

8.6.. In geval van een fout van onzentwege betreffende de hoeveelheid of het model op basis van de bestelbon, nemen we de goederen terug of ruilen we ze op onze kosten. 8.8. Alle kosten met betrekking tot retouraanvragen uitdrukkelijk door de klant aangevraagd en het niet klaar zetten van de afhaling zoals afgesproken, zal door gefactureerd worden.

 

Art. 9 – Voorwaarden en niet-betaling

9.1. Alle betalingen die aan ons verschuldigd zijn worden geacht te worden voldaan op onze maatschappelijke zetel. Al onze facturen die-nen betaald te zijn binnen 30 dagen na factuurdatum, op onze reken-ing, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen de partijen. De betalingstermijnen kunnen niet worden uitgesteld of gewijzigd om welke reden dan ook, zelfs in geval van geschillen. De gedeeltelijke inningen worden in mindering gebracht op de oudste verkopen.

9.2. De niet-betaling (dat wil zeggen de dag na de vervaldag), zelfs gedeeltelijk, van een factuur of een wissel op de vervaldag, heeft tot gevolg dat:

a) alle andere niet-aangezuiverde, vervallen of niet-vervallen schuldvorderingen, met inbegrip van niet- vervallen wissels, onmiddellijk opeisbaar worden;

b) alle door ons toegekende kortingen en betalingsfaciliteiten vervallen;

elke vertraging in de betaling van rechtswege en zonder inge-brekestelling de toepassing van 10% nalatigheidsintresten per jaar met zich meebrengt, alsook de opeisbaarheid van een boeteclau-sule gelijk aan van rechtswege verhoogd en zonder kennisgeving van een forfaitaire schadevergoeding van – tot 4.000 €: 10% – van 4.000 € tot 12.500 €: 7.5% – van 12.500 € tot 25.000 €: 5% – van 25.000 € tot 50.000 €: 2.5% – vanaf 50.000 €: 1.5% van het in hoofdsom verschuldigde bedrag, met een minimum van 40 €

d) wij gerechtigd zijn, zonder voorafgaande ingebrekestelling of re-chterlijke tussenkomst, om het lopende contract (de lopende con-tracten) als geheel of gedeeltelijk ontbonden te achten ten nadele van de klant, of om de uitvoering ervan gedeeltelijk of volledig op te schorten.

Art. 10 – Intellectuele en industriële eigendom – vertrouwelijkheid

10.1. Producten die zijn vervaardigd in onze fabriek vormen het voorwerp van intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, merk-enrecht, ontwerpen, modellen, octrooien) en integreren een kno-whow die beschermd is. Onze vennootschap is de enige houder van deze rechten en de koper verbindt zich ertoe ze te respecteren en ons onverwijld in te lichten over elke inbreuk erop.

10.2. De koper mag in het bijzonder geen enkel gebruik maken van onze intellectuele eigendomsrechten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

10.3.  De studies, plannen en documenten die eventueel werden overhandigd aan de koper blijven onze eigendom en zijn ver-trouwelijk van aard. De koper mag ze niet gebruiken buiten de bepalingen van onze contractuele overeenkomsten en ze niet doorgegeven aan derden en hij verbindt zich ertoe om alle nodige maatregelen daartoe te nemen.

 

Art. 11 – Plaats van uitvoering, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

11.1.Alle verplichtingen die voortvloeien uit onze contracten worden uitgevoerd op de plaats van onze maatschappelijke zetel.

11.2.  Al onze contracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

11.3. In geval van geschillen doen de partijen de nodige inspannin-gen om ze in der minne op te lossen. Als dat niet lukt, zijn enkel de rechtbanken in het gerechtelijk arrondissement van Luik, afdeling Luik, bevoegd.

NOTRE MISSION

NEEM CONTACT OP

 

WERKENBIJ NICOLL

by ALIAXIS

Nicoll
De oplossingen

nicoll aliaxis

Gespecialiseerd in injectie en extrusie, is Nicoll een van de Europese leiders in synthetische materialen voor bouw- en openbare werken.

 

exprimez-vous

Notre nouveau catalogue
2022
Téléchargez
Notre nouveau catalogue
2022
Téléchargez
Vous pouvez à présent consulter le catalogue en cliquant sur le lien suivant
Merci !
Merci !
Vous pouvez à présent consulter le catalogue en cliquant sur le lien suivant
Onze nieuwe catalogus
2022
Download
Onze nieuwe catalogus
2022
Download
U kunt de catalogus nu raadplegen door op de volgende link te klikken
Dank u
Dank u
U kunt de catalogus nu raadplegen door op de volgende link te klikken